Pradžia Teisinė informacija
Teisinė informacija

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimop tvarkos aprašas (nauja redakcija)

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje

Lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo 

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos Bendrųjų ugdymo programų pritaikymo ar individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas
Dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių lygių klasifikatoriaus patvirtinimo

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 

Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimo

Dėl privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Įsakymas dėl kai kurių švietimo ir mokslo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios 

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patvirtinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas

Pažyma dėl egzaminų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (rekomenduojama)

Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 "Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 "Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo

Dėl Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl Bendrųjų socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Valstybės žinios, 2011-07-15 Nr.88-4220) 

Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl 2011-2013 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo

Dėl 2011-2013 metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo 

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ISAK-941 "Dėl Bendrųjų socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo 

Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 "Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

Dėl švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo 

Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo 

Dėl vaikų socializacijos centro veiklos modelio aprašo patvirtinimo 

Dėl vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo 

Dėl vieningos aštuonių taškų Brailio rašto sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 ,,Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. ISAK-2243 "Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių poreikio tyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo" pakeitimo 

Mmokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

2011-09-30 įsakymas Nr.V-1774/V-879/A1-4 ,,Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. spalio 4 d. įsakymo nr. 1221/527/83 ,,Dėl asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarkos" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų veiklos dokumentai
 

 

 

Nr.

Data

Pavadinimas

Paskelbta

ISAK-838

2004-06-03

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Valstybės žinios, 2004-06-10,  Nr. 92-3385

ISAK-2173

2005-10-29

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas 

Valstybės žinios, 2005-11-05, Nr. 131-4747

ISAK- 1180

2005-06-22

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

 

916/385

2000-07-05

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo specialiųjų poreikių ikimokyklinio amžiaus vaikams namuose tvarka 

Valstybės žinios, 2000-08-04,  Nr. 66-2004

1056

2000-08-17

Specialiojo ugdymo skyrimo tvarka

Valstybės žinios, 2000-08-25,  Nr. 71-2214

1221/527/83

2000-10-04

Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarka

Valstybės žinios, 2000-10-11,  Nr. 85-2608

1057

2000-08-17

Švietimo įstaigos specialiojo ugdymo komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarka 

Valstybės žinios, 2000-08-25,  Nr. 71-2215

259/153

2000-03-16

Moksleivių mokymo namuose organizavimo tvarka

Valstybės žinios, 2000-03-24,  Nr. 25-654

158

2000-02-22

Specialiųjų poreikių asmenų priėmimo į specialiojo ugdymo įstaigą tvarka

Valstybės žinios, 2000-02-25,  Nr. 17-421

V-188/A1-84/ISAK-487

2005-03-23

Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo 

Valstybės žinios, 2005-03-26,  Nr. 39-1277

VIII-969

1998-12-15

Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas

Valstybės žinios, 1998-12-31,  Nr. 115-3228

ISAK-837

2004-06-03

Psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Valstybės žinios, 2004-06-10,  Nr. 92-3384

746

2004-06-14

Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijai 

Valstybės žinios, 2004-06-17,  Nr. 95-3510

ISAK-2676

2005-12-29

Mokyklos specialiojo pedagogo bendrieji pareiginiai nuostatai

Valstybės žinios, 2006-01-14,  Nr. 5-171

ISAK-614

2006-03-31

Logopedų, dirbančių mokyklose, bendrieji pareiginiai nuostatai

Valstybės žinios, 2006-04-08,  Nr. 39-1421

 

 

Kalendorius

birželio 2022
PATKPŠS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930