Pradžia Veiklos sritys
Veikla

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) yra biudžetinė Marijampolės savivaldybės švietimo pagalbos įstaiga, turinti juridinio asmens teises, įsteigta Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2004 m. sausio 1 d. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir nuostatais.

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Pagrindinis tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.

Svarbiausi tarnybos uždaviniai:

1. Kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas,padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdymo vietą ir formą.

2. Stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu.

3. Padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.

Tarnybos veikla:

1. Įvertina asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skiria specialųjį ugdymą.

2. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoja vaikui mokyklą.

3. Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais.

4. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves.

5. Inicijuoja naujų ugdymo vietų steigimą, specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą specialiųjų poreikių asmenims.

6. Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

7. Rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, sumažina specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį, išvengia psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų arba jas sprendžia.

8. Kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą.

9. Teikia specialistų konsultacijas vaikams, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, paskirta minimalios priežiūros priemonė.

10. Tarnyba gali vykdyti ir kitas funkcijas, atitinkančias jos veiklos tikslą ir uždavinius.

Tarnybos vizija – šiuolaikiška, moderni, atvira visuomenei institucija, atliekanti švietimo ir informacijos skleidimo tarp visuomenės narių funkcijas, turinti naujausias pedagoginio ir psichologinio įvertinimo metodikas, mobilią kvalifikuotų specialistų komandą.

Tarnybos misija – kaip galima anksčiau nustatyti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir/ar psichologines problemas, ieškoti optimalių sprendimo būdų, kurie padėtų ugdytis ir integruotis į visuomenę, pilnavertiškai vystytis ir atskleisti savo asmeninį potencialą.

Tarnybos sudėtis:

Tarnyboje dirba šie reikiamą kvalifikaciją turintys specialistai: specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, logopedai, psichologai.

Tarnybos specialistai:

1. Dirba komandos principu, bendradarbiaudami su specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčio asmens tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, su juo dirbančiais specialistais.

2. Stengiasi pažinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis natūraliomis jų gyvenimo ir ugdymo sąlygomis.

3. Nustato sutrikimus, atlieka nuodugnų asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą psichologiniu, pedagoginiu, medicininiu ir socialiniu aspektais, vertinimo rezultatus aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytoju(-ais), priskiria specialiųjų poreikių asmenis specialiųjų ugdymosi poreikių grupei.

4. Prireikus pakartotinai vertina asmens specialiuosius ugdymosi poreikius.

5. Gali dalyvauti mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje, jeigu mokykloje nėra vieno, kelių ar nė vieno specialisto (psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo).

6. Specialioji pedagoginė ir/ar psichologinė pagalba (vertinimas, informavimas, konsultavimas) specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turintiems asmenims teikiama Tarnyboje, mokykloje ar namuose (esant žymiai ribotam mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės).

7. Tarnybos specialistai 50 procentų savo darbo laiko skiria pažinimo, įvertinimo, konsultavimo, pagalbos teikimo funkcijoms vykdyti, o likusį 50 procentų – kitoms pareigybių aprašymuose numatytoms funkcijoms vykdyti bei darbams atlikti.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai (spausti čia)

 

Kalendorius

rugpjūčio 2022
PATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031