Pradžia Tarnybos istorija
Tarnybos istorija

Tarnyba savo veiklą pradėjo 2004 metais. 2004 m. vasario 20 d. pradėjo dirbti tarnybos direktorė, nuo  2004 m. balandžio 1 d. tarnyba pradėjo pedagoginę veiklą kaip specialistų komanda. Tarnyboje pradėjo dirbti logopedė Dalė Žemaitienė, psichologė Jolita Adomaitytė ir specialioji pedagogė Sidona Geraltauskienė, nuo 2004 m. spalio 11 d. komandos gretas papildė gydytoja neurologė Indrė Bakanienė.

Laikas  bėga  labai greitai... Tie prabėgę tarnybos metai buvo prasmingi mūsų gyvenime, nes jie buvo kupini ieškojimų ir atradimų džiaugsmo, nuskaidrinti bendradarbiavimo, turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais. Visi šie metai - intensyvaus tarnybos kūrimosi ir formavimosi laikotarpis. Kiek daug visko būta...

 

2004 metai

 

• Atlikome 230 kompleksinių įvertinimų (Marijampolės sav. - 168, Kalvarijos sav. - 7, Kazlų Rūdos sav. - 6, Vilkaviškio sav. - 49).

• Pravedėme 122 individualias psichologines konsultacijas;

• Konsultavo Marijampolės profesinio rengimo centro II kurso studentus, patyrusius krizę po kurso draugo žūties.

• Konsultuoti mokymosi sunkumų, emocinių ir elgesio problemų turintys vaikai Marijampolės 6 – ojoje  vidurinėje mokykloje, R.Stankevičiaus vidurinėje mokykloje.

• 2-ių ugdymo įstaigų pedagogams pravedėme seminarus;

• Skaityta 2 pranešimai priešmokyklinio ugdymo konferencijoje ;

• Tarnybos specialistai 3 kartus dalyvavo  kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

• Tarnybos specialistai 4 kartus dalyvavo ginant vaikų teises ir interesus policijos komisariato apklausose, teisme, prokuratūroje.

• Informavome pedagogus aktualiais specialiojo ugdymo klausimais;

• Organizavome susitikimus – susirinkimus su ugdymo įstaigų specialiojo ugdymo komisijomis;

• Konsultavomės su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistėmis;

• Dalyvavome  įstaigų išplėstiniuose SUK posėdžiuose;

• Paruošėme ir pateikėme  dokumentų paketus , reglamentuojančius specialųjį ugdymą Marijampolės, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybių ugdymo įstaigoms.

• Apie Marijampolės pedagoginę psichologinę tarnybą buvo rašoma Marijampolės laikraščiuose : ,,Marijampolės laikraštis‘‘- 2004 m. liepos 20 d. Nr.80(527) ir ,,Suvalkietyje’’ birželio  mėn.

Taip atrodė specialistų darbo vietos 2004 metais

 

2005 metai


Šių metų veiklos prioritetai – tai vaikų pažinimas ir įvertinimas, konsultavimas, pagalbos teikimas, metodinė, organizacinė, prevencinė ir švietėjiška veikla, įvairių pedagoginių psichologinių aspektų tyrimai.

2005 – aisiais metais praplėsta pedagoginės psichologinės pagalbos apimtis.

• Atlikome 297 kompleksinius įvertinimus;

• Pravedėme 136 individualias psichologines konsultacijas;

• Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai vykdė Psichologinės pagalbos mėnesį Marijampolės 6 – ojoje  vidurinėje mokykloje. Apie vykdomą veiklą buvo rašoma 2005 kovo 24 dienos Marijampolės laikraštyje „Suvalkietis“.

• 24-ių ugdymo įstaigų pedagogams pravedėme seminarus;

• Skaityta 15 pranešimų;

• Tarnybos specialistai 11 kartų dalyvavo  kvalifikacijos tobulinimo renginiuose

• Informavome pedagogus aktualiais specialiojo ugdymo klausimais;

• Organizavome susitikimus – susirinkimus su ugdymo įstaigų specialiojo ugdymo komisijomis;

• Konsultavomės su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistėmis;

• Dalyvavome penkių ugdymo įstaigų išplėstiniuose SUK posėdžiuose;

• Siekiant užtikrinti specialiųjų poreikių vaikų ugdymo tęstinumą, vykdėme švietėjišką veiklą profesinio rengimo centre;

• Daug dėmesio skyrėme prevencinei veiklai, padedančiai išvengti specialiųjų pedagoginių ir/ar psichologinių problemų;

• Siekiant išlaisvinti ES teikiamą finansinę paramą Marijampolės savivaldybės PPT dalyvauja valstybinės svarbos projekte „Iškritusių iš mokyklos mokinių gražinimas‘;

• Dalyvavome LR ŠMM inicijuotame pirminės narkomanijos prevencijos projekte „Paklausyk ir įsiklausyk“. Projekto metu buvo pravesti seminarai: „Klasės vadovo, pedagogo vaidmuo pirminėje narkomanijos prevencijoje“ ir „Vaikas pamokoje – objektas ar partneris?“ Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinėje mokykloje, Antanavo, Lygumų pagrindinėse mokyklose.

• Marijampolės pedagoginė psichologinė tarnyba organizavo pirminės narkomanijos prevencijos projekto „Paklausyk ir įsiklausyk“ konferenciją „Mes šalia Tavęs“. Konferencija vyko Marijampolės 6 – ojoje  vidurinėje mokykloje. Konferenciją pradėjo Marijampolės 6 – osios vidurinės mokyklos meno kolektyvai. Jos metu buvo parodytas spektaklis „Širdies šviesoje“.  Konferencija baigėsi specialios skulptūros pirminės narkomanijos tema „AŠ – TU – MES galime pasakyti NE“ atidengimu. Šios skulptūros tikslas – ji tarsi šaukte šaukia apie visą narkomanijos tragizmą. Šiam tikslui išreikšti buvo pasirinkta spalvų simbolika:

Juoda – mirties, kančios, nuodėmės spalva;

Raudona – skausmo, tragedijos spalva;

Balta – taikos, šviesos, gyvybės, tyrumo spalva.

Ši spalvų simbolika buvo perkelta į kūrinį. Raudonos rankos tarsi murkdosi narkomanijos liūne, iškyla prašydamos pagalbos. Raudonos voratinklių linijos apraizgę kolonų apačią. Kylanti kolona aukštyn – tai išsivadavimas iš problemų. Voratinklių linijos palengva retėja, šviesėja. Kolonos viršuje – triumfuojančios jau baltos rankos.

• Buvo išleista ir pristatyta konferencijos metodinė medžiaga.

• Apie konferenciją buvo rašoma 2005 gruodžio 8 dieną Marijampolės laikraštyje „Suvalkietis“.

Akimirkos iš seminarų...

Tarnyba organizavo pirminės narkomanijos prevencijos projekto „Paklausyk ir įsiklausyk“ konferenciją „Mes šalia Tavęs“. Konferencija vyko Marijampolės 6 – ojoje  vidurinėje mokykloje.

Konferenciją pradėjo Marijampolės 6 – osios vidurinės mokyklos meno kolektyvai. Jos metu buvo parodytas spektaklis „Širdies šviesoje“.

 

hpim121 2

Konferencija baigėsi specialios skulptūros pirminės narkomanijos tema „AŠ – TU – MES galime pasakyti NE“ atidengimu. Šios skulptūros tikslas – ji tarsi šaukte šaukia apie visą narkomanijos tragizmą. Šiam tikslui išreikšti buvo pasirinkta spalvų simbolika:

Juoda – mirties, kančios, nuodėmės spalva;

Raudona – skausmo, tragedijos spalva;

Balta – taikos, šviesos, gyvybės, tyrumo spalva.

Ši spalvų simbolika buvo perkelta į kūrinį. Raudonos rankos tarsi murkdosi narkomanijos liūne, iškyla prašydamos pagalbos. Raudonos voratinklių linijos apraizgę kolonų apačią. Kylanti kolona aukštyn – tai išsivadavimas iš problemų. Voratinklių linijos palengva retėja, šviesėja. Kolonos viršuje – triumfuojančios jau baltos rankos.

 

2006 metai

 

Šių metų svarbiausi tikslai:

• Organizuoti vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, įvairių vystymosi sutrikimų, negalių pedagoginį psichologinį įvertinimą, parengti raštiškas išvadas bei rekomenduoti tinkamiausią ugdymo formą, programą ir būdus;

• Pedagogines psichologines paslaugas ir pagalbą priartinti arčiau mokyklų, vaikų šeimų;

• Vesti seminarus pedagogams, dalyvauti tėvų susirinkimuose, savivaldybės švietimo įstaigose, skleisti informaciją spaudoje;

• Dalyvauti savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose projektuose;

• Profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo centro su informacinėmis technologijomis įrengimas, informacinių leidinių ir baldų įsigijimas.

Veikla:

• Atlikome 319 kompleksinius įvertinimus;

• Pravedėme 207 individualias psichologines konsultacijas;

• Atlikti 23 brandumo mokyklai įvertinimai;

• Pravesta 16 konsultacijų profesinio informavimo ir konsultavimo klausimais;

• 24-ių ugdymo įstaigų pedagogams pravedėme seminarus;

• Iš viso skaityta pranešimų ir pravesta seminarų 50;

• Tarnybos specialistai 61 dienas dalyvavo  kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

• Informavome pedagogus aktualiais specialiojo ugdymo klausimais;

• Organizavome susitikimus – susirinkimus su ugdymo įstaigų specialiojo ugdymo komisijomis;

• Konsultavomės su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistėmis;

• Dalyvavome penkių ugdymo įstaigų išplėstiniuose SUK posėdžiuose;

• Siekiant užtikrinti specialiųjų poreikių vaikų ugdymo tęstinumą, vykdėme švietėjišką veiklą profesinio rengimo centre;

• Daug dėmesio skyrėme prevencinei veiklai, padedančiai išvengti specialiųjų pedagoginių ir/ar psichologinių problemų. Buvo inicijuojami, rengiami ir vykdomi prevenciniai projektai:

 1. Pirminės narkomanijos prevencijos projektas ,,Ką renkamės –gyvenimą ar iliuziją?‘‘;
 2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektas ,,Tėvai- vaikų sveikatos ugdymo partneriai‘‘;
 3. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos projektas ,,Nenorime gyventi smurto pasaulyje‘‘

• Mūsų tarnybos specialistai parengė metodinį leidinį pedagogams ,,Padėti kiekvienam" I dalis. Šis leidinys padės pedagogams pažinti specialiųjų poreikių vaikus, turinčius mokymosi negalių ir sunkumų, parinkti optimalius tokių vaikų ugdymo metodus, reikalui esant keisti arba pritaikyti mokymo programas;

• Teikėme metodinę pagalbą Marijampolės profesinio rengimo centro pedagogams; Aktyvinome SUK veiklą, ypatingą dėmesį skirdami pradiniam vaiko gebėjimų įvertinimui;

• Vykome į  SPPC, metodinę dieną;

• Straipsniai respublikinėje ir vietinėje spaudoje :

 1. ,,Dialogas‘‘, 2006 m. balandžio 21 d. Nr.16 (703) ,,Nepalyginamai sunkiau, bet tikrai svarbu’’;
 2. ,,Suvalkietis’’, 2006 m. gegužės 30 d. ,,Dėmesio centre - specialiųjų poreikių vaikai"‘;
 3. ,,Suvalkietis’’, 2006 m. balandžio 4 d. ,,Psichologai - apie mokyklinę brandą‘‘;
 4. ,,Suvalkietis", 2006 m. sausio 24 d. ,,Jeigu tavo vaikas neįgalus...";
 5. ,,Suvalkietis", 2006 m. lapkričio 6 d. ,,Išklausyta prevencinio darbo ataskaita ir patvirtintas naujas planas".

Konsultavomės su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistėmis

 

pb150547 pb150548

Daug dėmesio skyrėme prevencinei veiklai, padedančiai išvengti specialiųjų pedagoginių ir/ar psichologinių problemų.

Buvo inicijuojami, rengiami ir vykdomi prevenciniai projektai:

• Pirminės narkomanijos prevencijos projektas ,,Ką renkamės –gyvenimą ar iliuziją?“;

• Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektas ,,Tėvai- vaikų sveikatos ugdymo partneriai“;

• Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos projektas ,,Nenorime gyventi smurto pasaulyje“.

 

2007 metai

Veikla:

• Atlikome 261 kompleksinius įvertinimus;

• Pravedėme 383 individualias psichologines konsultacijas;

• Atlikti 21 brandumo mokyklai įvertinimai;

• 24-ių ugdymo įstaigų pedagogams pravedėme seminarus;

• Iš viso skaityta pranešimų ir pravesta seminarų 20;

• Tarnybos specialistai 67 dienas dalyvavo  kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

• Padėjome organizuoti respublikinę konferenciją Marijampolėje ,,Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo ir ugdymo(si) realijos ir perspektyvos‘‘ ( 2007-04-04 );

• Siekiant įsisavinti ES teikiamą paramą Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba dalyvavo valstybinės svarbos projekte ,,Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas‘‘ ir ,,Pedagoginių psichologinių tarnybų plėtra‘‘;

• Daug dėmesio skyrėme prevencinei veiklai, padedančiai išvengti specialiųjų pedagoginių ir/ar psichologinių problemų. 2007-02-27  Marijampolės savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko susitikimas su Kėdainių bendrojo lavinimo mokyklų prevencinių grupių vadovais ,,Prevencinės veiklos efektyvinimo metodų sklaida Marijampolės savivaldybėje.

• Buvo inicijuojami, rengiami ir vykdomi prevenciniai projektai:

 1. ,,Šeimos įtaka vaiko fizinės ir psichinės sveikatos ugdymui‘;

• 2007-10-10  lankėmės Kėdainiuose, kur susitikome su Kėdainių bendrojo lavinimo mokyklų socialiniais pedagogais bei susipažinome su Kėdainių ugdymo įstaigomis, miestu ir jo istorija.

• Organizavome susitikimus – susirinkimus su ugdymo įstaigų specialiojo ugdymo komisijomis.2007-10-19 tarnyboje vyko metodinė diena su Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigų vadovais ir specialistais ,,Bendradarbiavimo realybė tenkinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius bendrojo lavinimo mokykloje‘‘.

• Informavome pedagogus aktualiais specialiojo ugdymo klausimais.

• 2007-12-20 tarnyboje vyko Kalėdinis renginys.

• Mūsų tarnybos specialistai parengė metodinį leidinį ,,Padėti kiekvienam“ II dalis.

Dažnas vaikas susiduria su didesnėmis ar mažesnėmis problemomis mokykloje. Viena jų - mokymosi sunkumai. Norėdami pagelbėti vaikui, turime išsiaiškinti mokymosi sunkumų priežastis ir pagalbos jam būdus. Pedagogams ir tėvams kyla daug klausimų: kaip mokyti specialiųjų poreikių mokinius, kokiomis moksleivių savybėmis galima remtis ugdymo veikloje, kokio pobūdžio užduotys turėtų sukelti sunkumų, kaip jas formuluoti, kad mokiniai nepatirtų nesėkmių. Todėl nusprendėme parengti metodines rekomendacijas, kurių tikslas:

    - geriau pažinti specialiųjų poreikių mokinius;

    - parinkti optimalius ugdymo metodus, atsižvelgiant į vaiko gebėjimų lygį;

    - sėkmingiau taikyti alternatyvius mokymo būdus ir metodus.

Rekomendacijos rašytos visiems, kuriems rūpi, kaip padėti išmokti.

• Straipsniai respublikinėje ir vietinėje spaudoje :

 1. ,,Dialogas‘‘, 2007 m. gegužės 4d. Nr.18 (753) ,,Respublikinė konferencija Marijampolėje’’;
 2. ,,Švietimo naujienos’’, 2007 m. vasaris, Nr.3 (238) ,, Kaip įveikti nusikalstamumą?‘‘;
 3. ,,Suvalkietis’’, 2007 m. kovo 1 d. Nr. 25 ,,Psichologas bendrojo lavinimo mokykloje.Ar tai būtina?‘‘.

2007-02-27  Marijampolės savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko

susitikimas su Kėdainių bendrojo lavinimo mokyklų prevencinių grupių

vadovais ,,Prevencinės veiklos efektyvinimo metodų sklaida Marijampolės savivaldybėje''

 

dsc00268 dsc00290 dsc00282

2007-10-10  lankėmės Kėdainiuose, kur susitikome su Kėdainių bendrojo lavinimo mokyklų socialiniais pedagogais bei susipažinome su Kėdainių ugdymo įstaigomis, miestu ir jo istorija

 

dsc00379 dsc00364 dsc00385

2007-10-19 tarnyboje vyko metodinė diena su Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigų vadovais ir specialistais ,,Bendradarbiavimo realybė tenkinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius bendrojo lavinimo mokykloje‘‘

 

pict0025 pict0042 pict0030

2007-12-20 tarnyboje palydime senuosius metus drauge su ugdymo įstaigų specialistais

 

2008 metai

Veikla:

• Atlikome 293 kompleksinius įvertinimus;

• Pravedėme 542 individualias psichologines konsultacijas(126 atvejai);

• Atlikti 25 brandumo mokyklai įvertinimai;

• Vyko grupinės konsultacijos. Terapinę grupę ( emocinė ir elgesio korekcija) lankė devyni 8-11 metų vaikai.Vyko 8 užsiėmimai.

• Pagalba teikta profesinio informavimo ir konsultavimo klausimais. Pravesti 5 mini teoriniai-praktiniai užsiėmimai.

• Skatindamos specialiojo ugdymo naujovių sklaidą pedagoginės psichologinės tarnybos 114 kartų teikė metodinę švietėjišką pagalbą ( metodinės dienos, skaityti pranešimai, pravesti seminarai ir kt.) ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, specialistams;

• Tarnybos specialistai 64 dienas dalyvavo  kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

• Gerosios patirties sklaida regioninės grupės susitikimuose Marijampolės PPT( 2008-06-18) ir Alytaus miesto PPT( 2008-10-29 ).

• Mūsų tarnybos specialistai parengė metodinį leidinį pedagogams ,,Padėti kiekvienam“ III dalis. Tai individualios ugdymo programos (gerosios patirties apibendrinimas, dirbant su specialiųjų ugdymo(-si) poreikių turinčiais vaikais). Medžiagą leidiniui susistemino  Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai: Gražina Ambrasienė –direktorė, edukologijos magistrė; Vida Kvaraciejienė – logopedė metodininkė, edukologijos magistrė; Jūratė Savaikaitienė – vyresnioji  specialioji  pedagogė; Agnė Vosyliūtė-Jurčiukonienė  – specialioji  pedagogė; Dalė Žemaitienė – logopedė metodininkė.

• Projektai:

 1. 2008 m. teikta paraiška finansinei paramai gauti iš neįgaliųjų socialinės integracijos 2009 m. programos.
 2. 2008 m. gruodžio mėn. Marijampolės sav.PPT kaip projekto partneriai pakviesti dalyvauti projekte ,,Dėl 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą‘‘ VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonės ,,Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą‘‘.
 3. 2008 m. teikta paraiška finansinei paramai gauti iš švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331 patvirtinto projekto ,,Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas

• Straipsniai respublikinėje ir vietinėje spaudoje :

 1. ,,Savaitė‘‘, 2008 m. balandžio 16d. Nr.16 (951) ,,Vaikų brandumo mokyklai samprata’’;
 2. ,,Suvalkietis’’, 2008 m. lapkričio 22 d.,,Į pagalbą mažiesiems skuba ,,Zipio draugai‘‘.
2008-06-18 Gerosios patirties sklaida regioninės grupės susitikimuose Marijampolės PPT
2008-10-29 Gerosios patirties sklaida regioninės grupės susitikimuose  Alytaus miesto PPT
 

Kalendorius

gegužės 2022
PATKPŠS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031