Pradžia Naujienos 2011-01-10 Pateikta Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2010 m. veiklos ataskaita SPPC
2011-01-10 Pateikta Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2010 m. veiklos ataskaita SPPC
Ketvirtadienis, 13 Sausis 2011 08:46

2011-01-10 Pateikta Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2010 m. veiklos ataskaita SPPC.

Specialiosios pedagogikos centrui

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2010 m. veiklos ataskaita

 

  1. Pedagoginės psichologinės tarnybos pavadinimas

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

 

2. Pedagoginės psichologinės tarnybos juridinis statusas

+

Atskiras juridinis asmuo

 

Švietimo centro padalinys

 

 

3. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų etatų kiekis

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Darbuotojų skaičius

Psichologas

1,56

4

Specialusis pedagogas

1,0

1

Logopedas

1,25

2

Socialinis pedagogas

-

-

Gydytojas neurologas

0,5

1

Kita

2

4

Iš viso:

6,31

12

 

4. Pedagoginis psichologinis įvertinimas

 

Klientų skaičius

Pastabos

Atlikta kompleksinių pedagoginių psichologinių vaikų įvertinimų

258

-

Atlikta vaikų mokyklinio brandumo įvertinimų

15

-

Atlikta ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimų

26

-

Kita

 

-

-

Iš viso:

299

-

 

5. Pedagoginis konsultavimas

Darbo pobūdis

Konsultacijų  skaičius

specialiojo pedagogo

logopedo

psichologo

socialinio pedagogo

PPT

telef

e.paštu

PPT

telef

e.paštu

PPT

telef

e.paštu

PPT

telef

e.paštu

Mokytojų konsultavimas

883

 

-

 

-

9

259

2

-

2

-

 

151

 

8

 

-

-

-

 

-

 

-

Specialistų konsultavimas

442

 

5

-

-

3306

 

-

 

-

7

70

 

6

 

-

 

-

 

-

 

-

Švietimo įstaigų vadovų konsultavimas

--

44

--

 

4

 

13

 

-

 

2

 

5

 

-

 

-

-

-

 

-

Tėvų konsultavimas

 

102

 

-

 

-

 

286

 

6

 

-

 

148

 

7

 

-

 

-

 

-

 

-

Kita

--

 

-

 

-

 

6

 

-

 

-

 

1

 

8

 

-

 

-

-

-

 

-

Iš viso:

2227

9

-

861

19

-

372

34

-

-

-

-

--

6. Psichologinės pagalbos teikimas (psichologinis konsultavimas)

 

Problema

Klientų  skaičius

Konsultacijų skaičius

Vaikų

Tėvų

Mokytojų

Vaikų

Tėvų

Mokytojų

Emocijų ir elgesio (depresiškumas, prislėgtumas, liūdesys, baimė, nerimas, drovumas, uždarumas, agresyvumas, piktumas, pervargimas, neklusnumas, melavimas, manipuliavimas, vagiliavimas, pabėgimai, perdėtas prieraišumas, piktnaudžiavimas kvaišalais ir pan.)

16

16

4

57

17

4

Bendravimo (tarp tėvų (globėjų) ir vaikų, mokinių ir mokytojų, bendraamžių, šeimos narių; vienišumas)

15

15

-

39

35

-

Mokymosi (pedagoginis apleistumas, motyvacijos stoka ir kt.)

5

7

1

13

9

1

Krizės (savižudybės krizė ir save žalojantis elgesys, netektys, skyrybos, socialinis ir/ar psichologinis apleistumas, fizinė ar psichologinė atskirtis nuo tėvų)

29

8

10

27

20

5

Smurtas (fizinis, psichologinis, seksualinis)

1

1

-

17

6

-

Klinikinės (hiperaktyvumo sutrikimas, neurozės [tikai, enurezė, įkyrumai, isterinės reakcijos ir kt.], depresija, elgesio sutrikimai, fobijos, autizmas, valgymo, nerimo sutrikim ,potrauminio streso sindromas, priklausomybės ir kt.)

6

5

-

40

5

-

Asmenybės savęs pažinimo ir augimo (savivertė, savęs pažinimas ir saviugda)

2

3

-

4

3

-

Kita

10

-

-

1

-

-

Iš viso:

84

55

15

198

95

10

 

7. Darbas su grupėmis

Grupės pavadinimas

Skaičius

Dalyvių

Valandų

Socialinių įgūdžių ugdymo grupė

6

15

Palaikomoji grupė (Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje)

10

10

Tėvų psichologinės paramos grupė

8

22,5

Iš viso:

24

47,5

8. Metodinė veikla

Priemonės

Priemonių skaičius

PPT priklausan-čiose patalpose

Kitose įstaigose

Metodinės dienos

1

3

Dalyvavimas miesto/rajono psichologų metodinės grupės veikloje

 

5

Dalyvavimas miesto/rajono specialiųjų pedagogų metodinės grupės veikloje

 

 

Dalyvavimas miesto/rajono logopedų metodinės grupės veikloje

 

 

Dalyvavimas miesto/rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinės grupės veikloje

 

5

Dalyvavimas miesto/rajono socialinių pedagogų metodinės grupės veikloje

 

 

Dalyvavimas mokyklų SUK pirmininkų metodinės grupės veikloje

 

 

Dalyvavimas mokyklų SUK posėdžiuose

 

2

Kita

 

 

Iš viso:

1

15

9. Pedagoginis psichologinis švietimas

Priemonės

Priemonių skaičius

PPT priklausančiose patalpose

 

Kitose įstaigose

spec.

pedagogo

logope-do

psichol-go

soc. pedagogo

spec.

pedagogo

logopedo

psichol- go

soc. pedagogo

Seminarai

1

2

1

-

-

-

24

-

Paskaitos

-

-

-

-

-

-

4

-

tėvams

-

-

-

-

-

-

1

-

vaikams

-

-

-

-

-

-

1

-

mokytojams

-

-

-

-

-

-

1

-

psichologams

-

-

-

-

-

-

1

-

Pranešimai

-

-

-

-

-

-

6

-

tėvams

-

-

-

-

-

-

4

-

vaikams

-

-

-

-

-

-

-

-

mokytojams

-

1

-

-

13

4

2

-

Straipsniai spaudoje

-

1

-

-

-

-

-

-

Kita (išvardinti)

-

1

 

-

-

-

-

-

Iš viso:

1

5

1

-

13

4

44

-

10. Prevencinė veikla

Priemonės

Priemonių skaičius

PPT priklausan-čiose patalpose

Kitose įstaigose

Dalyvavimas savivaldybės prevencinio darbo koordinavimo grupės veikloje 

2

Dalyvavimas mokyklų prevencinių darbo grupių veikloje 

1

Dalyvavimas projektinėje veikloje

1. PPT specialistų inicijuoti ar įgyvendinti projektai

2. PPT specialistų dalyvavimas kitų institucijų įgyvendinamuose projektuose

1. Dalyvauta projekte ,,Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra“

 

2. Dalyvauta projekte ,,Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“

 

3. Dalyvauta SPPC projekte  ,,Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“. Dalyvauti SPPC rengiamos Kalbos vertinimo metodikos tyrimuose, atliekant vaikų kalbos įvertinimą Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigose.

4. Dalyvauta Ugdymo plėtotės centro projekte ,,Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius ugdymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ (švietimo konsultantų rengimas)

 

5. Dalyvauta Ugdymo plėtotės centro projekte ,,Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius ugdymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ 

Kita 

Iš viso:

-

8

11. Tyrimai

Pavadinimas

Dalyviai ir jų skaičius

Dalyvauta Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose ir savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje  atliktame tyrime ,,Švietimo teikiamų paslaugų prieinamumas ir kokybė: Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos atvejis“.

PPT specialistai, savivaldybės švietimo įstaigų specialiųjų poreikių mokinių tėvai ir pedagogai.

Dalyvauta Šiaulių universiteto doktorantės vykdytoje mokslinėje veikloje (moksliniame tyrime) ,,VIII-X klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių gebėjimas pritaikyti matematines žinias praktikoje“.

Marijampolės ,,Ryto“ vidurinės 9 specialiųjų poreikių mokiniai.

Iš viso:

2

12. Pagalba mokykloms krizių valdyme

Krizės pobūdis

Kokia pagalba  suteikta

Savižudybė Sangrūdos vidurinėje mokykloje

 

Ketinimai nusižudyti

Darbas su artimiausias draugais, psichologinės apklausos metodas (Debrifingas).

Konsultacijos telefonu, metodinės rekomendacijos, psichologinės apklausos metodas (Debrifingas).

Iš viso:

1

13. Tarnybos veikla, įgyvendinant Vaiko vidutinės ir minimalios priežiūros įstatymo  nuostatas

Veiklos pobūdis

Veikla

Dalyvavimas savivaldybės prevencinio darbo koordinavimo grupės veikloje

Nuo lapkričio mėnesio psichologė Svetlana Ragelienė priklauso prevencinio darbo koordinavo grupei, skiriančiai minimalią priežiūrą

Vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymas

6 jaunuoliams teikta psichologo pagalba (16 konsultacijų)

Iš viso:

2

14. Kita tarnybos veikla

Eil.

Nr.

Veikla

Priemonių skaičius

Pastabos

1.

Darbas metodiniame kabinete „Mokymo priemonės visiems“. Metodinė-švietėjiška pagalba ugdymo įstaigų pedagogams, tėvams ir specialistams.

83

 

2.

Marijampolės savivaldybės PPT internetinio puslapio kūrimas .

1

 

3.

Dalyvauti meninės raiškos festivalyje  Marijampolės savivaldybės „Ryto“ vidurinėje mokykloje tema: ,,Aš viską galiu“.

1

 

4.

Dalyvauti Šiaulių universiteto socialinių mokslų fakulteto ekonomikos katedros magistrantės Daivos Asipauskaitės tyrimo ,,Švietimo teikiamų paslaugų prieinamumas ir kokybė: Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos atvejis“ pristatyme. 

1

 

5.

Regioninės grupės vadovų, specialiųjų pedagogų, logopedų, psichologų, socialinių pedagogų pasitarimai.

1

 

6.

Metodinių priemonių „6-7 metų vaikų žinių, gebėjimų ir pasiekimų įvertinimo klausimynas“ ir „Pedagoginio įvertinimo klausimynai ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams“ aprobavimas.

1

 

7.

Dalyvauti atliekant anketinę apklausą apie Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos paslaugų prieinamumą ir paslaugų teikimo kokybę.

1

 

8.

Metodinės priemonės logopedams „Vyresniųjų klasių mokinių kalbos įvertinimas‘ pristatymas.

1

 

9.

Pateikti Marijampolės Švietimo centrui programą ,,Vaiko asmenybės ir jo poreikių atpažinimas – sėkmė ugdymo procese“. 

1

 

10.

Įvertinti Gudelių pagrindinės mokyklos vaikų kalbą, inicijuojant logopedo, specialiojo pedagogo etato steigimą.  

1

 

11.

Rekomendacijų rengimas tėvams, pedagogams rengimas. 

9

 

12.

Metodinės priemonės-leidinio „Mokinio, turinčio mokymosi sunkumų, pažinimas“ parengimas, sisteminimas ir koregavimas. 

1

 

13.

Metinių veiklos planų ir ataskaitų rengimas. 

2

 

Iš viso:

104

 

 

 

Kalendorius

sausio 2022
PATKPŠS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Apklausa

Kaip vertinate specialiųjų poreikių mokinių integraciją bendrojo lavinimo mokykloje?