Pradžia Veiklos ataskaitos Pateikta Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2010 m. veiklos ataskaita
Pateikta Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2010 m. veiklos ataskaita
Trečiadienis, 13 Sausis 2010 08:55

Pateikta Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2010 m. veiklos ataskaita SPPC.

Specialiosios pedagogikos centrui

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2010 m. veiklos ataskaita Nr.1

 

 1. Pedagoginės psichologinės tarnybos pavadinimas

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

 

2.Pedagoginės psichologinės tarnybos juridinis statusas

+

Atskiras juridinis asmuo

 

Švietimo centro padalinys

 

 

3. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų etatų kiekis

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Darbuotojų skaičius

Psichologas

1,56

4

Specialusis pedagogas

1,0

1

Logopedas

1,25

2

Socialinis pedagogas

-

-

Gydytojas neurologas

0,5

1

Kita

2

4

Iš viso:

6,31

12

 

4. Pedagoginis psichologinis įvertinimas

 

Klientų skaičius

Pastabos

Atlikta kompleksinių pedagoginių psichologinių vaikų įvertinimų

258

-

Atlikta vaikų mokyklinio brandumo įvertinimų

15

-

Atlikta ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimų

26

-

Kita

 

-

-

Iš viso:

299

-

 

5. Pedagoginis konsultavimas

Darbo pobūdis

Konsultacijų  skaičius

specialiojo pedagogo

logopedo

psichologo

socialinio pedagogo

PPT

telef

e.paštu

PPT

telef

e.paštu

PPT

telef

e.paštu

PPT

telef

e.paštu

Mokytojų konsultavimas

883

 

-

 

-

259

2

-

2

-

 

151

 

8

 

-

-

-

 

-

 

-

Specialistų konsultavimas

442

 

5

-

-

306

 

-

 

-

70

 

6

 

-

 

-

 

-

 

-

Švietimo įstaigų vadovų konsultavimas

--

44

--

 

4

 

13

 

-

 

2

 

5

 

-

 

-

-

-

 

-

Tėvų konsultavimas

 

102

 

-

 

-

 

286

 

6

 

-

 

148

 

7

 

-

 

-

 

-

 

-

Kita

--

 

-

 

-

 

6

 

-

 

-

 

1

 

8

 

-

 

-

-

-

 

-

Iš viso:

227

49

-

861

19

-

372

34

-

-

-

-

6. Psichologinės pagalbos teikimas (psichologinis konsultavimas)

 

Problema

Klientų  skaičius

Konsultacijų skaičius

Vaikų

Tėvų

Mokytojų

Vaikų

Tėvų

Mokytojų

Emocijų ir elgesio (depresiškumas, prislėgtumas, liūdesys, baimė, nerimas, drovumas, uždarumas, agresyvumas, piktumas, pervargimas, neklusnumas, melavimas, manipuliavimas, vagiliavimas, pabėgimai, perdėtas prieraišumas, piktnaudžiavimas kvaišalais ir pan.)

16

16

4

57

17

4

Bendravimo (tarp tėvų (globėjų) ir vaikų, mokinių ir mokytojų, bendraamžių, šeimos narių; vienišumas)

15

15

-

39

35

-

Mokymosi (pedagoginis apleistumas, motyvacijos stoka ir kt.)

5

7

1

13

9

1

Krizės (savižudybės krizė ir save žalojantis elgesys, netektys, skyrybos, socialinis ir/ar psichologinis apleistumas, fizinė ar psichologinė atskirtis nuo tėvų)

29

8

10

27

20

5

Smurtas (fizinis, psichologinis, seksualinis)

1

1

-

17

6

-

Klinikinės (hiperaktyvumo sutrikimas, neurozės [tikai, enurezė, įkyrumai, isterinės reakcijos ir kt.], depresija, elgesio sutrikimai, fobijos, autizmas, valgymo, nerimo sutrikim ,potrauminio streso sindromas, priklausomybės ir kt.)

6

5

-

40

5

-

Asmenybės savęs pažinimo ir augimo (savivertė, savęs pažinimas ir saviugda)

2

3

-

4

3

-

Kita

10

-

-

1

-

-

Iš viso:

84

55

15

198

95

10

 

7. Darbas su grupėmis

Grupės pavadinimas

Skaičius

Dalyvių

Valandų

Socialinių įgūdžių ugdymo grupė

6

15

Palaikomoji grupė (Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje)

10

10

Tėvų psichologinės paramos grupė

8

22,5

Iš viso:

24

47,5

8. Metodinė veikla

Priemonės

Priemonių skaičius

PPT priklausan-čiose patalpose

Kitose įstaigose

Metodinės dienos

1

3

Dalyvavimas miesto/rajono psichologų metodinės grupės veikloje

 

5

Dalyvavimas miesto/rajono specialiųjų pedagogų metodinės grupės veikloje

 

 

Dalyvavimas miesto/rajono logopedų metodinės grupės veikloje

 

 

Dalyvavimas miesto/rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinės grupės veikloje

 

5

Dalyvavimas miesto/rajono socialinių pedagogų metodinės grupės veikloje

 

 

Dalyvavimas mokyklų SUK pirmininkų metodinės grupės veikloje

 

 

Dalyvavimas mokyklų SUK posėdžiuose

 

2

Kita

 

 

Iš viso:

1

15

9. Pedagoginis psichologinis švietimas

Priemonės

Priemonių skaičius

PPT priklausančiose patalpose

 

Kitose įstaigose

spec.

pedagogo

logope-do

psichol-go

soc. pedagogo

spec.

pedagogo

logopedo

psichol- go

soc. pedagogo

Seminarai

1

2

1

-

-

-

24

-

Paskaitos

-

-

-

-

-

-

4

-

tėvams

-

-

-

-

-

-

1

-

vaikams

-

-

-

-

-

-

1

-

mokytojams

-

-

-

-

-

-

1

-

psichologams

-

-

-

-

-

-

1

-

Pranešimai

-

-

-

-

-

-

6

-

tėvams

-

-

-

-

-

-

4

-

vaikams

-

-

-

-

-

-

-

-

mokytojams

-

1

-

-

13

4

2

-

Straipsniai spaudoje

-

1

-

-

-

-

-

-

Kita (išvardinti)

-

1

 

-

-

-

-

-

Iš viso:

1

5

1

-

13

4

44

-

10. Prevencinė veikla

Priemonės

Priemonių skaičius

PPT priklausan-čiose patalpose

Kitose įstaigose

Dalyvavimas savivaldybės prevencinio darbo koordinavimo grupės veikloje 


2

Dalyvavimas mokyklų prevencinių darbo grupių veikloje 


1

Dalyvavimas projektinėje veikloje1. PPT specialistų inicijuoti ar įgyvendinti projektai2. PPT specialistų dalyvavimas kitų institucijų įgyvendinamuose projektuose


1. Dalyvauta projekte ,,Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra“

 

2. Dalyvauta projekte ,,Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“

 

3. Dalyvauta SPPC projekte  ,,Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“. Dalyvauti SPPC rengiamos Kalbos vertinimo metodikos tyrimuose, atliekant vaikų kalbos įvertinimą Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigose.

4. Dalyvauta Ugdymo plėtotės centro projekte ,,Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius ugdymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ (švietimo konsultantų rengimas)

 

5. Dalyvauta Ugdymo plėtotės centro projekte ,,Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius ugdymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ 

Kita Iš viso:

-

8

11. Tyrimai

Pavadinimas

Dalyviai ir jų skaičius

Dalyvauta Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose ir savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje  atliktame tyrime ,,Švietimo teikiamų paslaugų prieinamumas ir kokybė: Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos atvejis“.

PPT specialistai, savivaldybės švietimo įstaigų specialiųjų poreikių mokinių tėvai ir pedagogai.

Dalyvauta Šiaulių universiteto doktorantės vykdytoje mokslinėje veikloje (moksliniame tyrime) ,,VIII-X klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių gebėjimas pritaikyti matematines žinias praktikoje“.

Marijampolės ,,Ryto“ vidurinės mokyklos 9 specialiųjų poreikių mokiniai.

Iš viso:

2

12. Pagalba mokykloms krizių valdyme

Krizės pobūdis

Kokia pagalba  suteikta

Savižudybė Sangrūdos vidurinėje mokykloje

 

Ketinimai nusižudyti

Darbas su artimiausias draugais, psichologinės apklausos metodas (Debrifingas).

Konsultacijos telefonu, metodinės rekomendacijos, psichologinės apklausos metodas (Debrifingas).

Iš viso:

1

13. Tarnybos veikla, įgyvendinant Vaiko vidutinės ir minimalios priežiūros įstatymo  nuostatas

Veiklos pobūdis

Veikla

Dalyvavimas savivaldybės prevencinio darbo koordinavimo grupės veikloje

Nuo lapkričio mėnesio psichologė Svetlana Ragelienė priklauso prevencinio darbo koordinavo grupei, skiriančiai minimalią priežiūrą

Vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymas

6 jaunuoliams teikta psichologo pagalba (16 konsultacijų)

Iš viso:

2

14. Kita tarnybos veikla

Eil.

Nr.

Veikla

Priemonių skaičius

Pastabos

1.

Darbas metodiniame kabinete „Mokymo priemonės visiems“. Metodinė-švietėjiška pagalba ugdymo įstaigų pedagogams, tėvams ir specialistams.

83

 

2.

Marijampolės savivaldybės PPT internetinio puslapio kūrimas .

1

 

3.

Dalyvauti meninės raiškos festivalyje  Marijampolės savivaldybės „Ryto“ vidurinėje mokykloje tema: ,,Aš viską galiu“.

1

 

4.

Dalyvauti Šiaulių universiteto socialinių mokslų fakulteto ekonomikos katedros magistrantės Daivos Asipauskaitės tyrimo ,,Švietimo teikiamų paslaugų prieinamumas ir kokybė: Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos atvejis“ pristatyme. 

1

 

5.

Regioninės grupės vadovų, specialiųjų pedagogų, logopedų, psichologų, socialinių pedagogų pasitarimai.

1

 

6.

Metodinių priemonių „6-7 metų vaikų žinių, gebėjimų ir pasiekimų įvertinimo klausimynas“ ir „Pedagoginio įvertinimo klausimynai ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams“ aprobavimas.

1

 

7.

Dalyvauti atliekant anketinę apklausą apie Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos paslaugų prieinamumą ir paslaugų teikimo kokybę.

1

 

8.

Metodinės priemonės logopedams „Vyresniųjų klasių mokinių kalbos įvertinimas‘ pristatymas.

1

 

9.

Pateikti Marijampolės Švietimo centrui programą ,,Vaiko asmenybės ir jo poreikių atpažinimas – sėkmė ugdymo procese“. 

1

 

10.

Įvertinti Gudelių pagrindinės mokyklos vaikų kalbą, inicijuojant logopedo, specialiojo pedagogo etato steigimą.  

1

 

11.

Rekomendacijų rengimas tėvams, pedagogams rengimas. 

9

 

12.

Metodinės priemonės-leidinio „Mokinio, turinčio mokymosi sunkumų, pažinimas“ parengimas, sisteminimas ir koregavimas. 

1

 

13.

Metinių veiklos planų ir ataskaitų rengimas. 

2

 

Iš viso:

104

 

 

  Pateikta Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2010 m. veiklos ataskaita Marijampolės savivaldybės tarybai.

  2010-ŲJŲ METŲ veiklos ataskaita

  2011-01-21 Nr.2

   

  1. Bendros žinios apie Marijampolės savivaldybės pedagoginę psichologinę tarnybą:

  Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu įsteigta 2004-01-01.

  Pagrindinė tarnybos veiklos sritis – švietimo pagalba, pagrindinis tarnybos tikslas – kaip galima anksčiau nustatyti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir/ar psichologines problemas, ieškoti optimaliųjų sprendimo būdų.

  Tarnybos funkcijos – vaiko pažinimas ir įvertinimas, konsultavimas, pagalbos teikimas, metodinė, organizacinė, prevencinė ir švietėjiška veikla, įvairių pedagoginių aspektų tyrimai.

  1.1. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2010 m. tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo rezultatas:

  1.1.1. Tikslas. Tenkinti mokinių ugdymo(si) poreikius.

  1.1.1.1. Uždavinys. Siekiant ugdymo kokybės sistemingumo vertinti mokinių ugdymo(si) poreikius.

  Įgyvendinimo rezultatas:

  1.1.1.1.1. Marijampolės savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje 2010 m. buvo atlikti 258  kompleksiniai vaiko įvertinimai, 12 mokyklinio brandumo įvertinimų.

  1.1.1.2. Uždavinys. Laiku suteikti specialiąją pedagoginę,  psichologinę  pagalbą  asmenims,  turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių problemų.

  Įgyvendinimo rezultatas:

  1.1.1.2.1. Parengtos atitinkamos raštiškos išvados, rekomendacijos bei rekomenduota tinkamiausia ugdymo forma, programa ir būdai.

  1.1.1.2.2. Tarnybos specialistai 1520 kartų konsultavo tėvus, mokytojus, švietimo įstaigų vadovus, specialistus specialiosios pedagogikos ir psichologijos klausimais.

  1.1.1.3. Uždavinys. Siekti profesinio konsultavimo, informavimo ir mokymo proceso dermės.

  Įgyvendinimo rezultatas:

  1.1.1.3.1. Atlikta anketinė tėvų ir pedagogų sociologinė apklausa įvertinant PPT teikiamų paslaugų kokybę. Remiantis teorinės medžiagos analize bei apibendrintomis tyrimo išvadomis buvo teikti pasiūlymai Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorei ir tarnybos specialistams, teikiamų paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti:

  1.1.1.3.1.1. Šiuo metu egzistuoja paslaugos prieinamumo problema – nuo registracijos pradžios ilgai laukiama paslaugos suteikimo. Tyrimas atskleidė, kad didesnis paslaugas norinčių gauti klientų skaičius, nei tarnybos specialistų galimybės leidžia aptarnauti. Šiai problemai išspręsti siūloma Marijampolės savivaldybės pedagoginei psichologinei tarnybai steigti naujas pareigybes.

  1.1.1.3.1.2. Interviu tyrimas atskleidė, kad Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų asmeninės savybės maksimaliai orientuotos į gebėjimą suprasti kliento siekius, realiai atsižvelgti į jo poreikius ir jautriai reaguoti į kliento problemą. Anketinis tyrimas nurodė, jog klientams svarbiausia jų lūkesčių supratimas. Remiantis klientų nuomone, galima teigti, kad tarnybos specialistai geba užtikrinti teikiamos paslaugos kokybę, tuo pačiu tarnyba garantuoja paslaugų teikimo kokybę.

  1.1.2. Tikslas. Metodinės veiklos organizavimo sistemos tobulinimas.

  1.1.2.1. Uždavinys. Teikti metodinę  pagalbą specialiojo ugdymo ir/ar psichologinės pagalbos srityje visoms savivaldybės mokykloms, tėvams, pedagogams ir specialistams.

  Įgyvendinimo rezultatas:

  1.1.2.1.1. Skatindamos specialiojo ugdymo naujovių sklaidą pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės aplankė 3 ugdymo įstaigas, 142 kartus teikė metodinę – švietėjišką pagalbą (seminarai, paskaitos tėvams, vaikams, ugdymo įstaigų pedagogams, metodinės dienos, dalyvavimas tėvų susirinkimuose ir t.t.) ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, specialistams.

  1.1.2.2. Uždavinys. Stiprinti mokytojo, mokinio ir tėvų (globėjų)  bendradarbiavimą ugdymo(si) procese.

  Įgyvendinimo rezultatas:

  1.1.2.2.1. Kiekvienas tarnybos specialistas turėjo savo kuruojamą sritį, kurioje įtakojo pokyčius ugdymo įstaigose, susijusius su specialiosios pedagogikos ir psichologijos naujovėmis.

  1.2. Marijampolės savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje 2010 m. įdiegtos naujovės:

  1.2.1. Sukurtas ir administruojamas Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos internetinis puslapis www.marijmapoleppt.lt.

  1.2.2. Tarnyboje įkurtas ir atnaujinamas metodinis kabinetas „Mokymo priemonės visiems“, kuriame sukauptos mokymo priemonės. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai teikia metodinę švietėjišką pagalbą, konsultuoja ugdymo įstaigų vadovus, pedagogus, specialistus, tėvus (globėjus).

  1.3. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojų skaičius 2010 m.:

  1.3.1. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos etatai:

   

  Eil. Nr.

  Pareigybių pavadinimas

  2010 m.

  Etatų skaičius

  Dirbančių žmonių skaičius

  Pedagoginiai darbuotojai

  1.

  Direktorius

  1,0

  1

  2.

  Specialusis pedagogas

  1,0

  1

  3.

  Logopedas

  1,25

  2

  4.

  Psichologas

  1,56

  4

   

  Nepedagoginiai darbuotojai

   

   

  5.

  Gydytojas neurologas

  0,50

  1

  6.

  Valytojas

  0,25

  1

  7.

  Buhalteris

  0,5

  1

  8.

  Sekretorius

  0,25

  1

  Iš viso:

  6,31

  12

   

  1.4. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pedagoginių darbuotojų kvalifikacija ir jos pokyčiai 2010 m.:

  Tarnybos specialistai kvalifikaciją tobulino 59 kartus. Dauguma kvalifikacijos tobulinimo seminarų buvo nemokami, lėšos buvo skirtos iš ES valstybinės svarbos projektų ,,Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra“, ,,Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius ugdymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“, ,,Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“, ,,Krizių valdymas mokykloje“.

  2. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos finansavimas 2010 m.:

  2.1. Patvirtinti asignavimai 2010 m. - 314,2 tūkst. Lt, tame skaičiuje aplinkos lėšos 42,5 tūkst. Lt, mokinio krepšelio lėšos 252,9 tūkst. Lt, specialiųjų programų lėšos 18,8 tūkst. Lt.

  2.2. Gautos lėšos 2010 m. - 314,2 tūkst. Lt., tame skaičiuje aplinkos lėšos 42,5 tūkst. Lt, mokinio krepšelio lėšos 252,9 tūkst. Lt, specialiųjų programų lėšos 18,8 tūkst. Lt.

  2.3. Įstaigos 2010 m. gautos 2 procentų paramos lėšos 601,42 Lt.

  2.4. Bendras biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2010 m. pradžioje (2010-01-01) buvo 1511 Lt, metų pabaigoje (2010-12-31) 312 Lt.

  2.5. Kreditinis įsiskolinimas per 2010 m. ženkliai sumažėjo, kad to pasiektume racionaliai skirstėme ir naudojome lėšas. Esant būtinumui, visur naudojome specialiųjų programų lėšas.

  3. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veikla pagal Nuostatuose reglamentuotas funkcijas:

  3.1. Konsultuotų vaikų skaičius, statistika pagal suteiktų konsultacijų pobūdį:

  3.1.1. Pedagoginis – psichologinis konsultavimas. Tarnybos psichologai, specialieji pedagogai, logopedai  konsultavo tėvus, mokytojus, švietimo įstaigų vadovus, specialistus 1520 kartų.

  3.1.2. Buvo konsultuota 6 vaikai, įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą.

  3.1.3. 2010 m. tarnyboje buvo organizuojamos tėvų psichologinės paramos, socialinių įgūdžių ugdymo grupės. Grupėse dalyvavo 24 žmonės.

  3.1.4. Vaikų mokyklinio brandumo įvertinimai. Tarnyboje atlikta 12 vaikų mokyklinio brandumo įvertinimų.

  3.2. Metodinė – dalykinė pagalba mokykloms ir pedagogams:

  Skatindamos specialiojo ugdymo naujovių sklaidą pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės aplankė 3 ugdymo įstaigas, 142 kartus teikė metodinę – švietėjišką pagalbą ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, specialistams (seminarai, paskaitos tėvams, vaikams, ugdymo įstaigų pedagogams, metodinės dienos, dalyvavimas tėvų susirinkimuose, parengti leidiniai, lankstinukai, sukurtas tarnybos internetinis puslapis ir kt. veikla).

  3.3. Veikla telkiant mokyklų krizių valdymo komandas:

  3.3.1. Buvo pravesti mokymai ,,Krizių valdymas mokykloje“ 22 Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigų komandoms.

  3.3.2. Teikta pagalba valdant krizę mokykloje po mokinio savižudybės.

  4. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos dalyvavimas projektuose:

  4.1. 2010 m. Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba kaip projekto partneriai pakviesti dalyvauti projekte ,,Dėl 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą‘‘ VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonės ,,Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą‘‘. Pagal sutarties 5.1 punktą Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba yra projekto  ,,Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra“ partneris.

  4.2. Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba kaip projekto partneriai  dalyvauja projekte ,,Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“. Įgyvendinant šį projektą numatyta skirti 72 000 Lt Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos remonto ir rekonstrukcijos darbams, planuojama bendra įrangos ir baldų vertė 43 522 Lt.

  4.3. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė Dalė Žemaitienė dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projekte ,,Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“, atlieka kalbos vertinimo metodikos adaptavimą.

  4.4. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė Vida Kvaraciejienė dalyvauja Ugdymo plėtotės centro projekte 2010-2012 m. ,,Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius ugdymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“, rengiant  švietimo konsultantus.

  4.5. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Joleta Norkienė vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą ,,Krizių valdymas mokykloje“.

  4.6. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Joleta Norkienė vykdo Vilniaus Paramos vaikams centro projektą ,,Saugūs namai – saugūs vaikai“.

  5. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos materialinės bazės pokyčiai:

  5.1. Remonto ir rekonstrukcijos darbai:

  5.1.1. Iš specialiųjų programų lėšų suremontuotas tarnybos koridorius.

  5.2. Priemonės, kompiuteriai, kita ugdymo aplinka:

  5.2.1. 2010 m. Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro gavo 11 vnt. metodinės literatūros. Savo lėšomis įsigijo 75 vnt. metodinės literatūros.

  5.2.2. Iš mokinio krepšelio lėšų nupirkti 3 kompiuteriai tarnybos specialistams.

  6. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos kultūros formavimas 2010 m.:

  Ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje:

  Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba bendradarbiauja su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, regioninėmis grupėmis (Vilkaviškio PPT, Alytaus miesto PPT, Alytaus rajono PPT, Prienų PPT, Lazdijų PPT), Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybių ugdymo įstaigomis.

  7. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos problemos 2010 m. ir veiklos perspektyvos 2011 m.:

  7.1. Iškilusios problemos 2010 m.:

  7.1.1. Pedagoginės ir psichologinės pagalbos poreikis vaikams nėra visiškai patenkinamas dėl besikreipiančiųjų skaičiaus ir tarnybos specialistų darbo apimties.

  7.1.2. Dėl specialistų (logopedų, specialiųjų pedagogų, psichologų) trūkumo švietimo įstaigose Tarnybos atlikto vaiko vertinimo išvados bei pateiktos rekomendacijos  tėvams ir ugdymo įstaigos pedagogams nėra pakankamai įgyvendinamos.

  7.1.3. Nepakankamas  kai kurių tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirengimas auginti ir noras dalyvauti ugdant vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų.

  7.2. Veiklos perspektyvos 2011 m.:

  7.2.1. Efektyvinti  metodinę ir konsultacinę pagalbą specialiojo ugdymo ir/ar psichologinės pagalbos srityje savivaldybės vaikams, tėvams (globėjams), mokytojams ir specialistams.

  7.2.2. 2011 m. atlikti specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos situacijos būklės bei jos pokyčių analizę ir apie rezultatus informuoti visuomenę.

  7.2.3. Partnerystės ryšių su kitomis institucijomis, dirbančiomis su vaikais, stiprinimas.

  7.2.4. Tobulintina informacijos sklaida apie tarnybos paslaugas.   

  Kalendorius

  liepos 2020
  PATKPŠS
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031

  Apklausa

  Kaip vertinate specialiųjų poreikių mokinių integraciją bendrojo lavinimo mokykloje?