Pradžia
2009-12-23 Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinės konsultacijos Padovinio pagrindinėje mokykloje. Tema: ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“
2009-12-23 Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinės konsultacijos Padovinio pagrindinėje mokykloje. Tema: ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“

Dalyvauja – Marijampolės savivaldybės Padovinio pagrindinės mokyklos direktorė Irma Sinkevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Bronė Bagdonavičienė, specialioji pedagogė, logopedė Vaida Nikliauzaitė ir Marijampolės savivaldybės specialistės: psichologė Joleta Norkienė ir logopedė Dalė Žemaitienė.

Darbotvarkė:

1. Dėl Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinių konsultacijų Padovinio pagrindinėje mokykloje. Tema: ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“.

2. Informacija apie ugdymo įstaigų specialiųjų poreikių vaikus.

3. Specialųjį ugdymą rekomenduojantys dokumentai.

4. Specialiojo ugdymo komisijos veikla.

5. Ugdymo įstaigų darbas su specialiųjų poreikių vaikais.

6. Bendravimo ir bendradarbiavimo kryptys, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius.

Marijampolės savivaldybės PPT specialistės, siekdamos padėti susidaryti bendravimo ir bendradarbiavimo su Marijampolės savivaldybės specialistais nuostatas, tenkinant vaikų specialiuosius ugdymo(si) poreikius, šiai ugdymo įstaigai pristatė:

  • metodinius leidinius  „Padėti kiekvienam" I, II ir III dalį;
  • metodines priemones „Pedagoginio įvertinimo klausimynai“ ir metodines priemones „6-7 metų vaikų žinių, gebėjimų ir pasiekimų įvertinimo klausimynas“;
  • medžiagą stendui; lankstinukus apie pagalbą teikiančias organizacijas  respublikoje ir Marijampolėje;
  • „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo (si) poreikių, ugdymo turinio individualizavimas“ (Rita Kišonienė, Renata Dudzinskienė);
  • ŠMM ir Švietimo plėtotės centro paruoštus leidinius „Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų poreikių mokinių,  turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui” ir “Pradinio ugdymo Bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų poreikių mokinių kalbiniam, matematiniam ir socialiniam bei gamtamoksliniam ugdymui”.

Marijampolės savivaldybės Padovinio pagrindinės mokyklos direktorė supažindino su ugdymo įstaigos struktūra, pristatė ugdymo įstaigą lankančių vaikų skaičių. Ugdymo įstaigoje dirba logopedė, specialioji pedagogė ir socialinė pedagogė. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams organizuojama remiantis LR Švietimo ir specialiojo ugdymo įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, ŠMM teisės aktais.

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo prioritetai: specialiųjų poreikių vaikų ugdymo kokybės gerinimas, individualizavimas, tęstinumas, darbas su tėvais. Specialiojo ugdymo skyrimo ir organizavimo klausimais konsultuojasi su pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais. Susitikimo metu buvo aptarti tolimesni bendravimo ir bendradarbiavimo klausimai.

Nutarta:

1. Teikti metodinę-švietėjišką pagalbą (dalyvauti išplėstiniuose specialiojo ugdymo komisijos posėdžiuose,  pravesti seminarus ugdymo įstaigos pedagogams ir tėvams, SUK nariams).

2. Dalintis gerąja patirtimi, skleisti naujoves specialiųjų poreikių vaikų ugdymo srityje.

 

Kalendorius

birželio 2019
PATKPŠS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930