Pradžia
2009-12-18 Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinės konsultacijos Želsvos pagrindinėje mokykloje. Tema: ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“
2009-12-18 Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinės konsultacijos Želsvos pagrindinėje mokykloje. Tema: ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“.

Dalyvauja – Želsvos pagrindinės mokyklos direktorė Lina Kvederevičienė, SUK pirmininkė direktorės pavaduotoja, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, pedagogai (sąrašas pridedamas), Marijampolės savivaldybės PPT specialistės: specialioji pedagogė Agnė Vosyliūtė-Jurčiukonienė, vyresnioji specialioji pedagogė Jūratė Savaikaitienė.

Darbotvarkė: 1. Dėl Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinės pagalbos Želsvos pagrindinėje mokykloje tema „Bendravimas ir bendradarbiavimas tenkinant vaikų specialiuosius ugdymo(si) poreikius“

Svarstyta:

• Informacija apie įstaigos specialiųjų poreikių vaikus.

• Specialųjį ugdymą reglamentuojantys dokumentai.

• Specialiojo ugdymo komisijos veikla.

• Ugdymo įstaigos darbas su specialiųjų poreikių mokiniais.

• Bendravimo ir bendradarbiavimo tenkinant vaikų specialiuosius ugdymo(si) poreikius kryptys.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės, siekdamos padėti susidaryti bendravimo ir bendradarbiavimo su Marijampolės savivaldybės specialistais nuostatas, tenkinant vaikų specialiuosius ugdymo(si) poreikius, šiai ugdymo įstaigai pristatė:

• metodinio leidinio „Padėti kiekvienam" I dalį (Metodinis leidinys pedagogams);

• II dalį (Metodinės rekomendacijos ugdymo įstaigų pedagogams ir tėvams);

• III dalį (Individualios ugdymo programos. Gerosios patirties apibendrinimas, dirbant su specialiųjų ugdymo (-si) poreikių turinčiais vaikais);

• Marijampolės PPT direktorės edukologijos magistrės Gražinos Ambrasienės ir specialiosios pedagogės, logopedės metodininkės Dalės Žemaitienės parengtą  ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus (I-IV klasių) mokinių (vaikų) žinių, gebėjimų ir pasiekimų įvertinimo klausimyną;

• Marijampolės PPT specialiosios pedagogės, logopedės metodininkės Dalės Žemaitienės parengtą metodinę priemonę „6-7 metų vaikų žinių, gebėjimų ir pasiekimų vertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, priešmokyklinio ugdymo grupėje (klasėje) klausimyną“, kuris skirtas ir ugdymo įstaigose dirbantiems specialiesiems pedagogams, logopedams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, mokytojams;

• Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijas specialiųjų poreikių mokinių,  turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui;

• Pradinio ugdymo Bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijas specialiųjų poreikių mokinių kalbiniam, matematiniam ir socialiniam bei gamtamoksliniam ugdymui;

PPT specialistai rekomendavo parengti stendą metodinės literatūros sklaidai ir padovanojo paruoštą medžiagą:

-                informaciją apie Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą;

-                pagalbą teikiančias organizacijas  respublikoje ir Marijampolėje;

-                patarimus tėvams „ 10 žingsnių“;

-                LR ŠMM  ir SPPC parengtus lankstinukus:  „Tėvams-apie ankstyvojo amžiaus vaikų kalbą“;  „Padėkime mikčiojančiam vaikui“;

-                ŠMM ir SPPC parengtas metodines rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir tėvams „Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir elgesio sutrikimų, ugdymas“;

-                ŠMM ir SPPC parengtas metodines rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir tėvams „Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir elgesio sutrikimų, ugdymas“;

-                Rita Kišonienė, Renata Dudzinskienė „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo (si) poreikių, ugdymo turinio individualizavimas“.

Marijampolės pradinės mokyklos direktorė supažindino su ugdymo įstaigos struktūra, pristatė ugdymo įstaigą lankančių vaikų skaičių. Ugdymo įstaigą lanko 165 vaikai. Iš jų 24 vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, iš jų 9 mokiniai ugdomi pagal modifikuotą, 15 - pagal adaptuotą programą).  Specialiojo pedagogo pagalbą teikianti įstaigos specialioji pedagogė dirba 0,5 etato, 0,5 etato dirba logopedė, 0,5 etato – psichologė, 1 etatu dirba socialinė pedagogė ir mokytojo padėjėjas taip pat dirba 1 etatu.

Pagalba specialiųjų poreikių vaikams organizuojama remiantis LR Švietimo ir specialiojo ugdymo įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, ŠMM teisės aktais.

Šios ugdymo įstaigos specialiojo ugdymo komisijos pirmininkė supažindino su specialiojo ugdymo komisijos sudėtimi, veiklos planavimu, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo prioritetais. Tai specialiųjų poreikių vaikų ugdymo kokybės gerinimas, individualizavimas, tęstinumas, darbas su tėvais. Specialiojo ugdymo skyrimo ir organizavimo klausimais konsultuojasi su pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

Susitikimo metu buvo aptarti tolimesni bendravimo ir bendradarbiavimo klausimai.

Nutarta:

1. Teikti metodinę-švietėjišką pagalbą (dalyvauti išplėstiniuose specialiojo ugdymo komisijos posėdžiuose,  pravesti seminarus ugdymo įstaigos pedagogams ir tėvams, SUK nariams).

2. Dalintis gerąja patirtimi, skleisti naujoves specialiųjų poreikių vaikų ugdymo srityje.

 

Kalendorius

birželio 2019
PATKPŠS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930